Иконки:  asket, shopping, shopping, shopping cart, от Yannick Lung