Иконки:  sb, flash drive, flash drive, bureaucrat, от Yusuke Kamiyamane