Иконки:  cript, edit, pencil, от Yusuke Kamiyamane