Иконки:  alette, minus, minus, от Yusuke Kamiyamane