Иконки:  aint brush, minus, minus, от Yusuke Kamiyamane