Иконки:  aint brush, plus, plus, от Yusuke Kamiyamane