Иконки:  rain, minus, brain, minus, от Yusuke Kamiyamane