Иконки:  larm, clock, clock, alarm clock, от Yusuke Kamiyamane